Regulamin portalu zdrowiewmisie.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu zdrowiewmisie.pl, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników.

§ 1

DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:

 • Regulamin – niniejszy regulamin regulujący sposób korzystania z portalu.
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 • Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług portalu, zwana również usługobiorcą
 • Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do portalu lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji
 • Usługodawca/administrator/wydawca – KAMIL BRZOZOWSKI, NIP:7441743171, Adres: Cedrowa 29/128, 80-126 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowiewmisie.pl
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • Strona/portal/serwis – serwis internetowy, którego niniejszy regulamin dotyczy.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona zdrowiewmisie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę zdrowiewmisie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony zdrowiewmisie.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu I oświadcza tym samym, ze zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 5. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 6. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 7. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Usługodawcy.
 9. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
 10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za oferty prezentowane na portalach zewnętrznych podpiętych do portalu.

§ 3

KORZYSTANIE Z USŁUG I ZAWIERANIA UMÓW

 1. Za pośrednictwem strony świadczone są usługi informacyjne w formie zamieszczania materiałów tekstowych i graficznych, które odnoszą się do różnorodnej tematyki. Treści, o których mowa udostępniane są przez administratora nieodpłatnie, bez konieczności dokonywania rejestracji przez użytkowników i podawania ich danych osobowych.
 2. Strona umożliwia skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 3. W ramach portalu prezentowane są treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, które dotyczą usług oferowanych przez wydawcę oraz jego partnerów.
 4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 5. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 6. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych wyżej jest nieodpłatne. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 9. komputer z dostępem do Internetu,
 10. dostęp do poczty elektronicznej,
 11. przeglądarka internetowa,
 12. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 15. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator dokłada wszelkich starań by zamieszczane na portalu informacje były aktualne, dokładne i kompletne oraz przydatne dla jego użytkowników, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 2. Korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników portalu w związku z prezentowanymi na nim materiałami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych na portalu materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich ani też za treści zamieszczane na innych serwisach internetowych i świadczone za ich pośrednictwem usługi.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega jednak możliwość dłuższej przerwy technicznej nie częściej niż co pół roku. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

§ 4

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zdrowiewmisie.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zdrowiewmisie.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością USŁUGODAWCY. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Strony
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w portalu